WELKOM BIJ HILGER ADMINISTRATIE

Ook uw sparingspartner bij complexe vraagstukken!
Contact
  • U heeft een oninbare vordering, wat nu?

Handig om te weten!

Mogelijk heb je een brief van ons gehad waar enkele juridische termen in voorkomen die niet direct duidelijk zijn. Een leek is vaak niet bekend met de taal die juridische documenten hebben. In dit juridische woordenboek vind je de betekenis van veel voorkomende juridische woorden. Dit juridische woordenboek kan je helpen om de juridische termen te begrijpen. Je vindt in dit woordenboek bijvoorbeeld woorden die je vaak hoort in procedures bij de rechtbank. Ons woordenboek bevatten uiteenlopende termen en wordt regelmatig aangevuld. Wist je dat op onze nieuwspagina honderden uitspraken staan met bijbehorende uitleg? Graag gedaan!

Juridisch Woordenboek

A

Aanmaning
Een schrijven (brief of e-mail) die je herinnert aan jouw betalingsverplichting met betrekking tot afgenomen goederen of diensten bij onze opdrachtgever.

Advocaat
Raadsman of raadsvrouw aan wie toestemming is verleend door de orde van advocaten om in procedures boven de competentiegrens € 25.000 bevoegd is te procederen bij de rechtbank.

Aanhangig maken
Het starten van een procedure bij de rechter; in een civiel proces door een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of een verzoekschrift aan de rechter.

Aanhouden
In een civiele procedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.

Aanleg
De rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. De rechtbank is de eerste aanleg, het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger-beroepsinstantie.

Aanzegging
Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.

Absolute competentie of bevoegdheid
Bij het uitbrengen van een dagvaarding spelen in het algemeen twee vragen een rol. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de ‘gewone’ rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie. Ten tweede moet men vaststellen in welk arrondissement de rechter dient te worden benaderd. Dit is de vraag van de relatieve competentie.

Akte
Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

Akte van cessie
Met een akte van cessie draagt de crediteur (de schuldeiser) zijn vordering op de debiteur (schuldenaar) over aan een derde. De debiteur heeft hierdoor dus een betalingsverplichting tegenover die derde en niet meer tegenover de oorspronkelijke crediteur. Deze schriftelijke akte wordt ondertekend door de crediteur en de derde en vervolgens moet de debiteur hierover worden ingelicht.

Appel
Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen ‘appel’ maar ‘cassatie’.

Appellant
Degene die in hoger beroep gaat.

Arrest
Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.

Arrondissement
Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket. Zie ook: Ressort.

B

Beslaglegging
Inname van rechtswege. Dit betekent inname van liquide middelen om uw schuld af te betalen.

Betaaldatum
De datum waarop de klant de factuur/ aanmaning/ vordering betaald dient te hebben.

Betalingsregeling
Een afspraak waarbij de mogelijkheid is geboden om de openstaande vordering in termijnen af te kunnen betalen.

Betwisting
Geschil, onenigheid, dispuut, conflict.

Balie
Aanduiding voor de hele advocatuur.

Belanghebbende
Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.

Bemiddelaar
Een bemiddelaar is een persoon die op persoonlijke wijze een oplossing probeert te vinden voor betalingsachterstanden en (problematische) schuldenlasten. Deze persoon probeert jouw situatie te begrijpen en de mogelijkheden in te schatten tot het vinden van een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden en die haalbaar is.

Beroep
Zie: Hoger beroep

Beschikking
In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding heet een vonnis.

Betekening
Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.

Bewijslast
De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bij voorraad
Zie: Uitvoerbaar bij voorraad

Bodemprocedure
Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.

Burgerlijk recht
Zie: Civiel recht

Budgetbeheer
Budgetbeheer is er voor personen die moeite hebben om goed met geld om te gaan. Dit kan onder andere het geval zijn bij schulden en bij wisselende of weinig inkomsten. Budgetbeheer betekent dat een organisatie namens de desbetreffende persoon zorgt draagt voor tijdige betaling, afspraken maakt met schuldeisers over afbetalingen en bemiddelt met betrekking tot eventuele kwijtschelding van bijvoorbeeld intresten en kosten.

C

Civiel recht
recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Comparitie van partijen
Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.

Competentie
Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.

Conclusie van antwoord
Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.

Conclusie van repliek
Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.

Conservatoir beslag
Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.

Contra-expertise
Tegenonderzoek door een deskundige.

Contradictoir
Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.

Cumulatie
In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.

Curator
1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Credit Card
Een kaart waarmee men op krediet kan betalen.

Crediteur
Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.
De Crediteur (Schuldeiser) is de opdrachtgever van Finequi Accountancy.

Consument
Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren (gebruiken/verbruiken).

Contante betaling
In contant geld een product of verbruik afrekenen.

D

Dagvaarding
Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Debiteur
Een consument of een bedrijf die een schuld heeft open staan.

Dossiernummer
Referentie die Finequi Accountancy heeft toegekend aan uw vordering.

Derdenverzet
Bijzonder rechtsmiddel dat iemand kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken.

Deurwaarder (gerechtsdeurwaarder)
Een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar, die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarder kan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.

Dingtalen
Het mondeling bepleiten van de zaak door partijen in een civiel proces.

Discretionaire bevoegdheid
De vrije beslissingsruimte van de rechter.

Dupliek
Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser (civiele zaken)

Dwangsom
Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.

E

Eed van belofte
Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.

Eerste en enige instantie
Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eerste instantie (eerste aanleg)
Gerecht waar iemand begint met een procedure.

Eiser
Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde.

Enquête
Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.

Executie van een vonnis
Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.

Executoriaal beslag
Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Executoriale titel
Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen.

Exploot (of exploit)
Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

F

Factuur
Lijst van geleverde goederen/diensten met vermelding van de berekende prijzen en de datum van levering.

Faillissement
Het faillissement (of bankroet) is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Formeel recht
Regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd.

Forum
Gerecht, rechterlijk college.

Fourneren
Het overleggen van de procesdossiers aan de rechter met het doel een vonnis te krijgen.

G

Gerecht
Rechtbank

Gedaagde
In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.

Gerechtelijke invordering
De opdrachtgever zal beroep doen op de rechtbank om deze de betaling van een openstaande schuld te verplichten. Er zal een juridische procedure worden opgestart en het komt tot een proces. Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan zal het vonnis onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Geïntimeerde
Partij die in de dagvaarding door de appellant opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.

Gelaedeerde
Iemand die nadeel heeft ondervonden door een onrechtmatige daad.

Gemachtigde
Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.

Geopposeerde
Tegenpartij in een civiele procedure. Zie ook: Verzet.

Gerecht
Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Gerechtshof
Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven.

Gerechtssecretaris
De gerechtssecretaris (of: juridisch medewerker) bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken. Bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak.

Gerekestreerde
Wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure.

Grief
Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.

Griffier
Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.

Griffierecht
Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele of bestuursrechtszaak start.

Grosse
Een gewaarmerkt afschrift van een vonnis dat voor de partijen bestemd is.

H

Hof
Zie: Gerechtshof.

Hoge Raad
Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

Hoger beroep
Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

I

Incasso
Invorderingsactiviteiten om een betaling tot stand te laten komen.

Immateriële schade
Schade die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is (in tegenstelling tot materiële schade) niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.

Incidenteel appel
Hoger beroep, ingesteld nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing.

Incidenteel tussengeschil
Voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt.

Inlichtingencomparitie
Het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven.

Insolventie
Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.

Interlocutoir vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter een bewijsopdracht, een persoonlijke verschijning van partijen, nadere inlichtingen of een onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.

J

Jaarverslag
Verslag betreffende de werkzaamheden, gebeurtenissen, financiële resultaten enz. in een afgelopen jaar van een bedrijf.

Jurisprudentie
Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.

Justitiabele rechtzoekende
Verzamelnaam voor eiser, gedaagde, verdachte, verzoeker etc.

K

Kantonrechter
De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de € 25.000 behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term ‘kantonrechter’ is echter blijven bestaan.

Kort geding
Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de ‘bodemprocedure’), maar in de praktijk komt dat niet veel voor. De partijen leggen zich meestal neer bij de uitkomst van het kort geding.

Kracht van gewijsde
Een vonnis heeft ‘kracht van gewijsde’ als daartegen geen beroep meer mogelijk is.

Kredietrapport
Financiële informatie over een bedrijf, die beschikbaar wordt gesteld door gecertificeerde bedrijven.

L

Legalisatie
Wettiging; verklaring van echtheid.

Lijdelijk
In het civiele recht is ‘de rechter lijdelijk’. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Liquide
Onmiddellijk vereffenbaar of beschikbaar.

Leefloon
Het bestaansminimum wordt ook wel het sociaal minimum of leefloon genoemd. Het bestaansminimum is het bedrag waarvan de overheid vindt (in dit geval op basis van berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat een persoon minimaal nodig heeft om van te kunnen leven.

M

Magistratuur
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).

Materiële schade
Schade die direct in geld is uit te drukken.

Meervoudige kamer
Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. Zie ook: Enkelvoudige kamer.

Meningsverschil
Omstandigheid waarin mensen duidelijk anders over iets denken en er geen overeenstemming kan worden bereikt.

Meineed
Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.

Memorie van Antwoord
Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appelprocedure in civiele zaken.

Memorie van Grieven
Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroep procedure.

Minnelijke invordering
In deze invorderingsfase gaat men proberen in der minne tot een oplossing te komen voor het betalen van een openstaande schuld. De nalatigheidsinteresten en het schadebeding zullen worden aangerekend voor een laattijdige betaling.

Minuut
Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).

Mondeling vonnis
Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.

N

Niet-ontvankelijk
Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden.

Nietigverklaring
Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter niet geldig is.

O

Opdrachtgever
Een bedrijf dat een vordering heeft op een consument of een bedrijf (debiteur).

Openstaand saldo
Bedrag dat betaald dient te worden aan Intrum Justitia. Dit bedrag bestaat uit een factuurbedrag van jouw leverancier, de intresten en het schadebeding.

Onderbewindstelling
Maatregel van de kantonrechter om het goederenbeheer van personen die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen over te dragen aan een bewindvoerder.

Ondercuratelestelling
Het benoemen van een curator voor een meerderjarig persoon die zijn financiële zaken door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer goed zelf kan regelen.

Onherroepelijk
Niet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is. De zaak is dan helemaal afgedaan.

Opposant
Procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat, maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken (verstekvonnis).

P

Particulier
Persoon die voor eigen gebruik koopt, verkoopt, huurt, enz.

Peremptoire termijn
Laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend.

Persisteren
Volharden bij een eis of stelling; de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert.

Plaatsopneming
Een bezichtiging door de rechter op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich afspeelt. In een civiele procedure wordt dit ‘descente’ genoemd, in het strafproces ‘schouw’.

Pleidooi
Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt.

Preparatoir vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter partijen vraagt om stukken over te leggen.

Primair
Eerste vordering / tenlastelegging of verzoek. Met een primaire vordering wordt aangegeven welke vordering de belangrijkste is in een reeks. Zie ook Subsidiair.

Preparatoir vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter partijen vraagt om stukken over te leggen.

Pleidooi
Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt.

Persisteren
Volharden bij een eis of stelling; de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert.

Peremptoire termijn
Laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend.

Plaatsopneming
Een bezichtiging door de rechter op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich afspeelt. In een civiele procedure wordt dit ‘descente’ genoemd, in het strafproces ‘schouw’.

R

Rechtbank
Rechtsprekende instantie.

Rechtsvorm
Vorm die in het recht bekend is, bv. rechtspersoon of natuurlijke persoon.

Referentienummer
Kenmerk van/verwijzing naar jouw openstaande vordering.

Rolzitting
Zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.

Rolzaak
Procedure die (in beginsel) door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter.

Rol
Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.

Rogatoire commissie
Getuigenverhoor dat in opdracht van de behandelend rechter door een andere instantie (meestal een rechtbank in het buitenland) wordt uitgevoerd.

Ressort
Rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof.

Requireren
Het ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie.

Requirant
Degene die een vordering indient.

Requestrant (of rekwestrant)
Verzoeker in een rechtszaak.

Repliek
Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

Relatieve competentie
Geeft aan in welke plaats in Nederland een procedure gestart moet worden. Zie ook: Absolute competentie.

Rekest
Verzoekschrift.

Referte
Conclusie van een partij, inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter over laat.

Reconventie
Tegeneis; door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering.

Rechterlijke macht
Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.

Rechter-commissaris (RC)
In faillissementen houdt de RC toezicht op het beheer van de failliete boedel.

Rechtbank
Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt.

RAIO
Rechterlijk ambtenaar in opleiding.

Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen.

Raadsvrouw
Vrouwelijke advocaat.

Raadsman
Advocaat.

Raadsheer
Rechter bij het gerechtshof of de Hoge Raad. Ook een vrouwelijke raadsheer wordt gewoon raadsheer genoemd, want met een raadsvrouw/raadsman wordt een advocaat bedoeld.

Royement of royeren
Schrappen, doorhalen; het afbreken van een lopende procedure, omdat er een oplossing is bereikt.

S

Salaris gemachtigde
Geldelijke beloning die de gemachtigde toegekend krijgt voor werk dat hij in een gerechtelijke procedure verricht.

Schulden
Schuld is een vordering, veelal uitgedrukt in geld, van een schuldenaar of debiteur aan een schuldeiser of crediteur.

Schuldbemiddeling
Schuldbemiddeling richt zich op direct advies bij financiële problemen, bijvoorbeeld bij dreigende afsluiting van energie en/of dreigende uitzetting bij huurschuld. Op basis van een aantal voorwaarden komt de cliënt in aanmerking voor schuldhulpverlening. De hulpverlener helpt bij het budgetteren, bemiddelen met schuldeisers.

Subsidiair
Volgt altijd op primair; met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven. Subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering (primair) niet tot het beoogde resultaat zal leiden.

Sprongcassatie
Overeenkomst tussen partijen inhoudende dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct (zonder hoger beroep) in cassatie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd.

Schikking
Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Surseance van betaling
Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.

T

Terme de grâce
Een terme de grâce is de laatste kans die een rechter aan een huurder geeft om aan al zijn verplichtingen te voldoen voordat de huurovereenkomst zal worden ontbonden. Vaak krijgt de huurder hiervoor een termijn van één maand. Indien een huurder binnen deze maand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal de huurovereenkomst alsnog worden ontbonden.

Tussenvonnis
Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.

Tussenkomst
Zich op eigen initiatief als (derde) partij stellen (tussenkomen) in een lopende rechtszaak.

Tenuitvoerlegging
Uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder.

Tableau
Bij de rechtbank aanwezige lijst van ingeschreven advocaten.

U

Uitvoerbaar bij voorraad
De mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren, hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan. Het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking.

Unus-rechtspraak
Zitting met één rechter die rechtspreekt.

V

Vervaldatum (van een betaling)
De uiterste datum waarop een factuur betaald dient te zijn.

Vrijwaring
De gedaagde in een civiel proces kan een derde partij bij de procedure betrekken, omdat die ook met de zaak te maken heeft, met het doel dat de negatieve gevolgen van de uitkomst van het geschil op die derde kunnen worden verhaald. Dat heet ‘oproepen in vrijwaring’.

Vordering
Een of meerdere facturen die onze opdrachtgever uit handen heeft gegeven om bij u te incasseren.

Voorlopige voorziening
Een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken die gezien kan worden als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.

Voorlopig getuigenverhoor
Iemand die overweegt een civiele procedure te beginnen, kan aan de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor vragen. Dit verhoor dient om de kansen bij een rechtszaak beter in te kunnen schatten, of om te voorkomen dat bewijs verloren gaat (door vertrek of overlijden van een getuige bijvoorbeeld).

Vonnis
Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking

Verzet
Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Verweer
De verdediging die een partij voert tegen vorderingen van de eiser of de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.

Verstekvonnis of bij verstek veroordeeld zijn
Veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet op de zitting is.

Verschoningsrecht
Het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte of op grond van zijn beroep heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten. Een getuige mag zich ook verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten.

Verplichte procesvertegenwoordiging
Beginsel dat een burger alleen een proces mag voeren als hij door een advocaat of procureur wordt vertegenwoordigd. Dit geldt alleen in civiele zaken bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Bij het kantongerecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging.

Verlof
Verlof betekent dat een zaak voor verdere behandeling in hoger beroep in aanmerking komt.

Vast recht
Zie: Griffierecht

Vormverzuim
Het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften in een proces. Ook wel ‘procedurefout’ genoemd.

Verjaring
De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat.
Een vordering verjaart na een termijn van vijf jaar (zie artikel 3:307 Burgerlijk Wetboek). Na verloop van deze termijn kan betaling niet meer via de rechter worden afgedwongen. De vordering blijft dan nog wel bestaan maar is een natuurlijke verbintenis geworden.

W

Wettelijke verplichting
Vastgelegde verplichtingen welke zijn vastgelegd waar men zich aan dient te houden.

Wraking
Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.

Wijziging van eis
Na aanvang van een civiele procedure kan de eisende partij zijn vordering op de tegenpartij nog aanpassen.

Wederrechtelijk onrechtmatig
In strijd met het recht.

Z

Zittende magistratuur
Aanduiding voor de rechters. Zie ook Rechterlijke macht.