• Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Nieuwe btw-regeling vouchers

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vouchers. Het betreft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Die richtlijn [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Persoonsgebonden aftrek

Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Belastingplan 2019 dit moet u weten

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste (fiscale) [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Waar moet een goede rittenadministratie aan voldoen

Wanneer je de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Lees hier meer over hoe je precies een sluitende rittenadministratie moet bijhouden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Teruggave door oninbare vordering

Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Onrechtmatige daad en schending van het auteursrecht

Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Ik wilde slagen voor het CBR-examen

Verslag van een rechtszitting; Op de rol: 'Ik wilde slagen voor het CBR-examen' De schrijver dezes zakte eind jaren 80 4 keer voor zijn theorie-examen. Wij zaten [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 17-02-1995, NJ 1996, 471 Mr Mulder qq CLBN

Casus Connection Technology BV (hierna: 'Connection') heeft zich in het kader van kredietverlening door Credit Lyonnais Bank Nederland (hierna: 'CLBN') onder meer verplicht haar bestaande en toekomstige [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 22-05-1992, NJ 1992, 526 Bosselaar Interniber

Casus Fw art. 42 (nieuw en oud), 43 (oud) Faillissementspauliana. Benadeling schuldeisers. Vermogen gefailleerde per saldo niet verminderd. Verweerster in cassatie Interniber handelt in caravans; op 12 [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

Rechtsvraag Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 22-04-2005, RvdW 2005, 62 Reuser qq Postbank

Casus Gelegde beslagen vervallen indien de beslagene failleert, zo bepaalt artikel 33 Faillissementswet. Toch betekent dat niet dat daarmee alle rechtsgevolgen van de beslaglegging worden tenietgedaan. In [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 31-03-1989, NJ 1990, 1 Vis qq NMB

Casus Een girale betaling wordt voltooid door de bijschrijving op de rekening van de schuldeiser. In dit arrest ging het om een girale betaling door de schuldenaar [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 22-04-1994, NJ 1994,624 taxusstruik

Casus Broen en Hulsbosch zijn buren. De tuin van Broen grenst aan één zijde aan een weiland van Hulsbosch. Dit weiland is omheind: de omheining is voorzien [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 04-01-1991, NJ 1991, 608 Van Dale Romme

Casus Romme die als hobby beoefent het oplossen van onder meer kruiswoordpuzzels en cryptogrammen en het maken van anagrammen, heeft al deze trefwoorden (tezamen met naar zijn [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 10-02-1978, NJ 1979, 338 De nieuwe Matex

Casus Murochem B.V., handelaar in olieproducten, heeft een kredietovereenkomst met de First National City Bank. Tot zekerheid voor het te verstrekken krediet draagt Murochem aan de bank [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 12-01-1968, AA 1968, 144 Teixeira de Mattos

Casus Mulder en Peijnenburg hadden certificaten Nillmij aan Teixeira in open bewaargeving gegeven, te weten Mulder 1 certificaat en Peijnenburg 3 certificaten. Volgens de tot 1 januari [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 16-03-1976, NJ 1973, 74 Stikke Trui

Casus De vereniging tot behoud van natuurmonumenten was voornemens, een haar toebehorende zandafgraving ter beschikking te stellen als stortplaats voor huis- en containervuil, afkomstig van de Agglomerratie [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 30-01-1914, Krul

Rechtsvraag Komt de eigenaar van een goed een vordering wegens onrechtmatig handelen toe, wanneer een ander door zijn gedragingen weliswaar de eigenaar niet in diens eigendom materiële [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 22-10-1999, NJ 2000, 159 Koolhaas Rockwool

Essentie Productaansprakelijkheid: art. 1401 (oud) BW en art. 6:162 BW: zorgvuldig fabrikant; halfproducten en eindproducten; onderzoekplicht; informatieplicht. Het in het verkeer brengen van een product dat schade [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 01-10-1999, NJ 2000, 207 Geurtzen Kampstaal

Casus Kampstaal (onderaannemer) beroept zich tegenover Geurtzen (aannemer) op de exoneratie van art. 13 der Metaalunievoorwaarden. Op de in april 1993 door Kampstaal uitgebrachte offerte staat vermeld [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 14-06-2002, NJ 2003, 112 Bramer Hofman Beheer

Casus Algemene voorwaarden; samenloop regeling inzake onredelijk bezwarend beding met die inzake beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Essentie Dat de rechtsgevolgen van de bepaling van art. 6:233 [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 14-06-1996, NJ 1997, 481 De Ruiterij MBO

Essentie Het Ruiterij-arrest geeft nadere invulling aan de geciteerde zinsnede van Valburg/Plas. De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.6, 2e al.) dat gerechtvaardigd vertrouwen van een belanghebbende partij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 06-05-1926, NJ 1926, 721 Vas Dias Salters

Essentie Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging. De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 03-03-1905, W8191 Blaauboer Berlips

Casus De gebroeders Berlips hadden bij openbare veiling op 8 augustus 1881 een aantal bouwpercelen verkocht, waarop vervolgens woningen werden gebouwd. Bij de veilingakte hadden de gebroeders [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 23-09-1994, NJ 1996, 461 Kas Associatie Drying

Casus Drying, Soundy en Effectenkantoor zijn deelgenoten in het door Kas-Associatie aangehouden verzameldepot van effecten RCMA (voluit: NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam). Directeur van Effectenkantoor was P. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 11-03-2005, RvdW 2005, 39 Rabobank Stormpolder cs

Casus Bij derdenbeslag wordt een vordering getroffen tot zekerheid waarvan een zakelijk zekerheidsrecht is verstrekt, in dit geval hypotheek. Rechtsvraag Kan de beslaglegger het hypotheekrecht uitoefenen? Essentie [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 04-11-1988, NJ 1988, 244 Shell Van Dooren

Casus Shell laat aan een pomphouder een dwangsom opleggen bij overtreding van (o.a. veiligheids-) voorschriften. Zo vulde hij bijv. ongekeurde Butaanflessen met Propaan. Shell vreesde ook dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 12-04-1985, NJ 1985, 867 Holland Korstanje

Casus Dubbele verzekering. Art. 277 K niet van toepassing op aansprakelijkheidsverzekering. Korstanje is jegens een derde aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 06-11-1981, 1982, 567 Bloedprik

Casus Grove onzorgvuldigheid Ten behoeve van een onderzoek naar eventuele bloedarmoede is op een dag bloed afgenomen van de 15-jarige Pascale. Na het bloed afnemen zit zij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 07-12-1979, NJ 1980, 290 Slooppand

Casus Dwaling Een eigenaar van een pand in Den Haag verklaart zich schriftelijk bereid om het pand aan de gemeente te verkopen. In deze akte wordt de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

Casus Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Rechtsvraag Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 13-12-1968, NJ 1969, 174 Cadex AEH

Casus Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken. Het bedrijf AEH geeft aan Hessing de opdracht om de fabriekshal een schoonmaakbeurt te geven. Het bedrijf geeft daarbij aan dat Hessing [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 30-11-1945, NJ 1946, 62 De Visser Harms

Casus Na het overlijden van dhr. Harms ontstaat onenigheid over de erfenis tussen zijn kinderen en mevrouw Harms III. Dhr. Harms had namelijk een levensverzekering voor zijn [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 14-04-1950, NJ 1951, 17 Röntgenstralen

Casus Grove schuld bij wanprestatie en exoneratie. Een twintigjarig fabrieksmeisje had zich in 1930 bij haar ziekenfonds gemeld met de klacht van overtollige gezichtsbeharing en werd doorverwezen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 19-09-1997, NJ 1998, 689 Verhagen qq INB

Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 15-11-1991, NJ 1993, 316 Depex Curatoren Bergel cs

Casus Depex heeft aan Bergel verkocht en geleverd diverse installaties, waaronder een waterdistillatie-inrichting. Depex heeft hierover een eigendomsvoorbehoud gemaakt totdat Bergel het volledige bedrag heeft betaald. Bergel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 22-11-1974, NJ 1975, 149 Broodbezorger

Casus De Nederlandse standaard wordt gevormd door het Broodbezorger-arrest. Op 27 maart 1970 struikelde broodbezorger De Coninck met een grote bakkersmand aan de arm over een touwtje. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

Rijdende Rechter 05-01-2000, S7-213 Riooloverlast

Casus In 1996 heeft Sopron als projectontwikkelaar een drietal woningen gerealiseerd. Paulussen heeft een van die woningen door middel van een koop-/aanneemovereenkomst in eigendom verkregen. Het perceel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 31-10-1997, NJ 1998, 97 Portacabin

Casus De onderhavige procedure betreft de "Portacabin" die was geplaatst op het aan Buys in eigendom toebehorende perceel met bedrijfsgebouw, waarop een hypotheek was gevestigd ten behoeve [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 20-11-1981, NJ 1982, 517 Holleman De Klerk

Essentie De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat 'aan het in het handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen andere eisen (behoren te) [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 09-12-1977, NJ 1978, 187 Towel Jansen

Casus De ondertekenaar van een contract heeft de toepasselijkheid van de voorwaarden niet aanvaard, omdat zij bij de onderhandelingen niet ter sprake zijn gekomen. Bovendien kon ondertekenaar [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 30-01-1959, 548 Quint Te Poel

Casus Quint was met Hubertus te Poel op 14 maart 1951 (de broer van de verweerder in casu Heinrich te Poel) overeengekomen dat hij onder meer twee [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 14-11-1924, NJ 1925, 91 Bontelman

Essentie De verkoper die zijn wederpartij tot nakoming aanspreekt voor de Engelse rechter en het onderspit delft omdat deze de overeenkomst nietig acht wegens strijd met de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 12-03-1926, NJ 1927, 777 Goudse Bouwmeester

Casus Aannemer Bergeijk overhandigd 35.000 gulden in steekpenningen aan de bouwmeester van Gouda in de hoop dat de interessante bouwprojecten aan Bergeijk zullen worden opgedragen. Het gemeentebestuur [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

HR 01-07-1983, NJ 1984, 149 Herzfeld/Groen

Casus Groen huurt van Herzfeld. De huurovereenkomst wordt ontbonden, maar Groen heeft nog geen andere woning kunnen vinden. Herzfeld biedt dan aan dat Groen nog een tijdje [...]