Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Persoonsgebonden aftrek

Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat [...]

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

Teruggave door oninbare vordering

Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden.

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

HR 30-01-1914, Krul

Rechtsvraag Komt de eigenaar van een goed een vordering wegens onrechtmatig handelen toe, wanneer een ander door zijn gedragingen weliswaar de eigenaar niet in diens eigendom materiële [...]

HR 06-05-1926, NJ 1926, 721 Vas Dias Salters

Essentie Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging. De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon [...]

HR 17-11-1978 NJ 1979 140 IVA Queissen

Casus Werkgever IVA sluit met werkneemster Queijssen een schriftelijke overeenkomst betreffende thuis te verrichten werkzaamheden als ponstypiste. Afgesproken wordt dat de werkzaamheden op projectbasis verricht worden. Vervolgens [...]

Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties

Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties. De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

Nieuwe Regels Ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Het ontslagrecht is dan eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het [...]

Checklist IB 2015

Wij hebben meerdere gegevens van u nodig om de aangifte inkomstenbelasting 2015 voor u af te kunnen ronden, lees in deze checklist of u aan alles heeft gedacht.

ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES
HILGER ADMINISTRATIE

Voer je administratieve taken efficiënter uit en verhoog je de klanttevredenheid door digitaal gemak en inzicht. Je kan hiervoor de applicatie van Exact op jouw smartphone of tablet installeren en bent altijd-to-date. Hierdoor kan je te alle tijde betere beslissingen maken, wel zo handig!