Casus

Werkgever IVA sluit met werkneemster Queijssen een schriftelijke overeenkomst betreffende thuis te verrichten werkzaamheden als ponstypiste. Afgesproken wordt dat de werkzaamheden op projectbasis verricht worden. Vervolgens is werkneemster gedurende viereneenhalve maand op vrijwel elke werkdag voor IVA aan het werk. Dan verhuist werkneemster naar een andere stad. Voor werkgever is dit reden om met werkneemster geen nieuwe projecten aan te gaan. Afgesproken is dat als zij geen werk heeft, in principe ook geen recht op loon heeft. Bij arbeidsovereenkomsten bestaat in dat geval wel recht op loon. Maar is hier sprake van een arbeidsovereenkomst?

Rechtsvraag

Is er in casu een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever?

Essentie

Er is geen gezagsverhouding. De volgende feiten brengen hierin geen verandering:
1. werkneemster is verplicht om een minimale hoeveelheid werk per dag te
verrichten;
2. werkneemster is vrij zelf het werk in te delen en de werkuren te bepalen;
3. werkneemster heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke en noodzakelijke instructies gekregen van IVA;
4. de hoogte van de beloning wordt pas per project afgesproken.