Casus

Wrigley stelt als rechthebbende op het merk ‘ Juicy Fruit’ dat het bedrijf Benzon een merk ( ‘Juicy’) gebruikt dat overeenstemt met haar merk in de zin van art. 13 onder A eerste lid aanhef en sub 1 BMW.

Essentie

Onderscheidend vermogen is aanwezig indien een merk de waren van de merkhouder van soortgelijke waren kan onderscheiden, het kan zijn dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft dan het andere, dit hangt van de omstandigheden van het geval af.

Bij het bepalen van de beschermingsomvang dient er gekeken te worden naar het publiek dat het merk als beschrijvend opvat en dient er rekening gehouden te worden met alle bijzonderheden van het geval.

In casu gaat het om een term in een vreemde taal doch is deze taal een voertaal op verpakkingen binnen de Benelux, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken.

Voorts is nog van belang dat onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op het moment van de inbreuk en niet op het tijdstip van het ontstaan van het merk.

Noot:

Merken met een zwak onderscheidingsvermogen kunnen rekenen op een minder grote bescherming van dat merk. Degene die een zwak merk kiest kan en mag dat merk niet monopoliseren. Er bestaat altijd het gevaar dat merken verworden tot soortnamen hier dient de merkenhouder voor op te passen omdat er op het moment van inbreuk wordt gekeken naar onderscheidend vermogen.