Casus

Broen en Hulsbosch zijn buren. De tuin van Broen grenst aan één zijde aan een weiland van Hulsbosch. Dit weiland is omheind: de omheining is voorzien van een afrastering van gaas. In de tuin van Broen ligt dicht in de buurt van de afrastering een afvalhoop. Op een gegeven moment gooit Verkoulen (een kennis) een taxusstruik op de afvalhoop van Broen. Bij inwendig gebruik kan taxus dodelijk zijn voor paarden. Op 7 mei 1989 hebben twee paarden van Hulsbosch, die in diens weiland graasden, van de taxusstruik gegeten. Als gevolg daarvan zijn beide paarden overleden.

Hulsbosch heeft, stellende dat het overlijden van de paarden aan onrechtmatig handelen van Broen en Verkoulen te wijten is geweest, hen in rechte aangesproken tot betaling van schadevergoeding.

Rechtsvraag

Zijn Broen en Verkoulen aansprakelijk voor de door Hulsbosch geleden schade omdat zij in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid jegens Hulsbosch hebben gehandeld door het plaatsen van de taxusstruik op de afvalhoop binnen het bereik van de paarden?

Essentie

De Hoge Raad oordeelde:

“De in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid reikt niet zo ver dat degeen die een plant of struik waarvan hij de giftigheid niet kent of behoeft te kennen, onder zich heeft, verplicht zou zijn om deze plant of struik op zodanige wijze onder zijn controle te houden dat zij geen gevaar kan opleveren, tenzij hem na onderzoek is gebleken dat de plant of struik ongevaarlijk is.”