Casus

HCC is een vereniging die als doel heeft haar leden een maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van computer hard,-en -software, de daarbij horende documentatie, het programmeren en gebruiken van computers, etc. Hierdoor wordt zij bevoegd geacht als belangenorganisatie een vordering in te stellen.

Dell stelt in haar algemene voorwaarde een bepaling waarin zij de verplichting stelt een vooruitbetaling te doen van 100%. Ondanks schriftelijke aanmaningen van HCC dat deze bepaling onrechtmatig is op grond van 7:26 jo 7:6 BW, heeft Dell deze bepaling niet aangepast.

Gelet op het bepaalde in artikel 7:26 lid 2 BW kan bij een consumentenkoop de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Indien in geval van een consumentenkoop van deze bepaling bij algemene voorwaarden wordt afgeweken ten nadele van de koper worden de desbetreffende bedingen blijkens het bepaalde in artikel 7:6 BW als onredelijk bezwarend aangemerkt. Hiermee is reeds gegeven dat de in artikel 4 AV (van Dell) voor consumenten opgenomen eis tot volledige vooruitbetaling van de koopprijs in het kader van een consumentenkoop onredelijk bezwarend is in de zin van 6:240 lid 1 BW Dell heeft aangegeven dat zij enige tijd nodig heeft haar leveringssystemen en de daarbij behorende leveringketen aan te passen voordat zij kan overgaan tot aanpassing van de bedoelde bepaling.

Rechtsvraag

Is de door Dell gehanteerde bepaling in strijd met de regels omtrent consumentenkoop?

Essentie

– Verbiedt Dell de desbetreffende bepaling te gebruiken vanaf drie maanden na betekening van dit arrest;

– Dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van € 1.000.000,-;

– Kosten van het geding.