Casus

Door IBM waren onder eigendomsvoorbehoud computers geleverd die door de verkrijger (Computer Hardware Corporation Holland) waren verhuurd en vervolgens longa manu aan een derde (LPN) waren geleverd.

Rechtsvraag

Is in casu sprake van bezitsverschaffing?

Essentie

Op deze wijze kon, aldus de Hoge Raad, zonder feitelijke handeling het bezit aan LPN worden verschaft. De geldigheid van de verkrijging door LPN was dus louter een vraag van haar bescherming tegen de beschikkingsonbevoegdheid van CHCH. Geheel in overeenstemming met deze jurisprudentie blijkt ook nergens in de huidige wet van enige relativering of afzwakking van de traditio longa manu als vorm van bezitsverschaffing. Zij is even volwaardig als het verschaffen van de feitelijke macht.