Casus

Groen huurt van Herzfeld. De huurovereenkomst wordt ontbonden, maar Groen heeft nog geen andere woning kunnen vinden. Herzfeld biedt dan aan dat Groen nog een tijdje in de woning mag blijven zitten. Echter zoekt Groen niet meer naar andere woonruimte en Herzfeld vindt dat hij geduldig en tolerant genoeg is geweest en wil dat Groen er nu echt uit gaat. Groen doet een beroep op huurbescherming en Herzfeld gaat over tot een dagvaardingsprocedure. Groen beroept zich voor de rechter dan op het feit dat Herzfeld zich niet heeft gehouden aan de formaliteiten bij een opzegging (geen correct briefje met een termijn ed.).

Rechtsvraag

Handelt Groen in strijd met de redelijkheid en billijkheid door een beroep te doen op de geldende formaliteiten?

Essentie

Groen handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid door een beroep te doen op de formaliteiten. Dit aangezien Herzfeld zo aardig en correct is geweest om Groen nog een tijdje in het gehuurde te laten wonen totdat Groen alternatieve woonruimte had gevonden. Bovendien heeft de bescherming van Groen niet geleden onder het niet (geheel) nakomen van de formaliteiten door Herzfeld. Verbintenissen die niet uit een overeenkomst voortvloeien, hoeven niet rechtstreeks voort te komen uit een wetsartikel. “Uit de wet” betekent dat in gevallen waarin de wet geen regeling kent, een oplossing moet worden gezocht die past in het stelsel van de wet en aansluit bij de wél in de wet geregelde gevallen. Verweer van Groen faalt.