Casus

Er bestaat een ruzie tussen twee buren, waarop een van de twee een schutting van 2 meter hoog op de erfafscheiding plaatst,

De andere buurvrouw is het hier absoluut niet mee eens en stapt naar de rechter.

Rechtsvraag

Is in casu sprake van misbruik van bevoegdheid/recht?

Essentie

In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat er geen sprake was van misbruik van recht omdat er een sprake zou zijn van een redelijk belang om de schutting te plaatsen.

Eerder oordeelde de Hoge Raad in de Berg en Dalse Watertoren-arresten dat slechts misbruik van recht aanwezig wordt geacht wanneer bij de uitoefening van het recht uitsluitend wordt beoogd om een ander te schaden.

Tevens oordeelt de Hoge Raad dat de rechter niet kan treden in de vraag, of door plaatsing van de schutting op verdere afstand of tot geringere hoogte of lengte het nadeel van de buurman had kunnen worden voorkomen of verminderd.