Casus

P. Jager was eigenaar van een perceel waarop tot 1974 door Esso een benzinestation werd geëxploiteerd. Het perceel is vervolgens tweemaal verkocht. De eerste koper heeft na verkrijging van een bouwvergunning een woning op (zijn gedeelte van) het perceel gebouwd. Ter gelegenheid van de tweede verkoop is naar aanleiding van een verkennend bodemonderzoek ernstige olieverontreiniging geconstateerd. Daarbij is gebleken dat die verontreiniging ontstaan is bij de verwijdering van het benzinestation door Esso in 1974. De eerste koper heeft Esso aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de verontreiniging en vergoeding van de (nader op te maken) schade gevorderd.

Rechtsvraag

Kan de opvolgend eigenaar zich erop beroepen dat Esso onrechtmatig gehandeld heeft jegens zijn rechtsvoorganger?

Essentie

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat dit niet zonder meer het geval hoeft te zijn. De aanspraak op vergoeding van schade gaat volgens de Hoge Raad niet van rechtswege over op een opvolgend eigenaar. Daarvoor is nodig een afzonderlijke overdracht van die aanspraak. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat de enkele omstandigheid dat in het verleden jegens de oorspronkelijk eigenaar onrechtmatig is gehandeld door inbreuk te maken op diens eigendomsrecht niet zonder meer inhoudt dat er tevens sprake is van onzorgvuldigheid jegens enig eigenaar in de toekomst.