Casus

De ondertekenaar van een contract heeft de toepasselijkheid van de voorwaarden niet aanvaard, omdat zij bij de onderhandelingen niet ter sprake zijn gekomen. Bovendien kon ondertekenaar de verwijzing naar de voorwaarden niet lezen, omdat hij in een andere taal was gesteld dan die waarin de onderhandelingen werden gevoerd.

Essentie

Volgens de Hoge Raad behoefte de ondertekenaar de verwijzing in het ondertekende contract niet te verwachten.

Tevens verwerpt de Hoge Raad in dit arrest de opvatting dat, indien op het briefpapier waarop een overeenkomst is gesteld, een verwijzing naar algemene voorwaarden voorkomt, ‘dient te worden aangenomen dat die voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, tenzij komt vast te staan dat partijen de toepasselijkheid van die voorwaarden hebben uitgesloten’.

Voor gebondenheid is derhalve vereist dat de wederpartij de gelding van de voorwaarden heeft aanvaard, althans bij de gebruiker het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt daaromtrent heeft opgewekt.