Casus

Murochem B.V., handelaar in olieproducten, heeft een kredietovereenkomst met de First National City Bank. Tot zekerheid voor het te verstrekken krediet draagt Murochem aan de bank in fiduciaire eigendom over haar volledige voorraad vloeistoffen. De vloeistoffen bevinden zich bij het opslagbedrijf Nieuwe Matex.

Reeds na korte tijden komt Murochem in financiële moeilijkheden. Om haar gewone crediteuren te kunnen voldoen en zo haar goede naam te kunnen behouden, besluit zij al haar voorraden, op dat ogenblik bestaande uit een in een tank opgeslagen hoeveelheid benzeen, te verkopen. Zij laat zich door Nieuwe Matex twee toondercelen uitschrijven. Murochem verkoopt vervolgens de benzeen aan Easco, aan wie zij levert door overgave van de celen. Kort daarna legt de bank op de benzeen revindicatoir beslag.

Rechtsvraag

Is de partij benzeen in de twee celen voldoende nauwkeurig omschreven en is de partij benzeen voldoende geïndividualiseerd?

Essentie

Voor de beoordeling van de eerste vraag dient voorop te worden gesteld dat de vraag geen betrekking heeft op de vraag of naar Nederlands recht bezit of eigendom mogelijk is van uitsluitend naar soort en hoeveelheid bepaalde zaken – welke vraag ontkennend dient te worden beantwoord -, maar op de vraag of bezit en eigendom, respectievelijk een aandeel daarin, van een bij een opslagbedrijf opgeslagen vloeistof kan worden overgedragen door overgave van een met betrekking tot het geheel of een deel van die voorraad uitgegeven ceel, als die ceel zelf slechts de aard en de hoeveelheid van de opgeslagen vloeistof omschrijft.

Het feit dat uit de ceel zelf niet valt te lezen, waar de vloeistof ligt opgeslagen voor welke de ceel is uitgegeven, neemt niet weg dat de rechtmatige houder van de ceel tegenover het opslagbedrijf aanspraak heeft op uitlevering van – of uit – die bepaalde voorraad, waarop de ceel betrekking heeft. Ook in een dergelijk geval brengt de uitgifte van de ceel dan ook mee, dat het opslagbedrijf de betreffende vloeistof houdt voor de opvolgende houders van de ceel en dat de overgave van de ceel zakenrechtelijk dezelfde betekenis heeft als overgave van de vloeistof zelf.