Casus

‘Sale and leaseback’ houdt in dat de lessee de betreffende goederen overdraagt aan de leasemaatschappij, die de goederen vervolgens ’terugleast’ aan de lessee.

Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW verbiedt overdracht tot zekerheid, d.w.z. overdracht ten titel van verhaal ertoe strekkende dat de verkrijger in zijn verhaalsbelangen wordt beschermd en derhalve een sterkere positie inneemt ten opzichte van andere ‘gewone’ schuldeisers.

Met name de figuur van de ‘sale and leaseback’ doet denken aan de verboden overdracht tot zekerheid.

Rechtsvraag

Is er in geval van een ‘sale and leaseback’-constructie sprake van strijd met het fiduciaverbod ex. art. 3:84 lid 3 BW?

Essentie

De Hoge Raad oordeelt in het Sogelease-arrest dat een dergelijke constructie de toets aan het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW doorstaat mits sprake is van een ‘werkelijke overdracht’, in die zin dat het goed zonder beperkingen op de verkrijger overgaat en deze hem meer verschaft dan slechts een recht op een goed dat hem in zijn belang als schuldeiser beschermt.

In onderhavige arrest was aan dit vereiste voldaan omdat de eigendom wel degelijk bij de leasemaatschappij was komen te liggen en de lessee slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak op (het gebruik van) de goederen had.