Essentie

De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat ‘aan het in het handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen andere eisen (behoren te) worden gesteld dan in het algemeen gelden voor het totstandkomen van een overeenkomst’.

De Hoge Raad nam echter een slag om de arm door te stellen dat in overeenkomsten met consumenten onder omstandigheden anders geoordeeld moet worden.

Niet uitgesloten is bovendien dat zich onder de aldus overeengekomen voorwaarden ‘bepalingen bevinden van een zodanige inhoud dat de toestemming van de wederpartij niet kan worden geacht op toepasselijkheidverklaring ook daarvan gericht te zijn geweest’.