Casus

De onderhavige procedure betreft de “Portacabin” die was geplaatst op het aan Buys in eigendom toebehorende perceel met bedrijfsgebouw, waarop een hypotheek was gevestigd ten behoeve van verweerster in cassatie, de Rabobank. In dit geding is de rechtsstrijd – ingevolge een door partijen voor de aanvang van de procedure gesloten convenant – beperkt tot de vraag of de Portacabin valt onder bedoeld hypotheekrecht of onder het bij notariële akte gevestigde pandrecht van de Rabobank, althans daaronder viel voordat de Portacabin werd gedemonteerd en aan een derde geleverd met toestemming van eiser tot cassatie, de Ontvanger, die beslag op de Portacabin had gelegd als ware het een roerende zaak.

Rechtsvraag

Is de Portacabin door natrekking onderdeel van de grond en dus onroerend geworden?

Essentie

Een Portacabin is een onroerende zaak.

Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van art. 3:3 BW, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Wat wordt verstaan onder “aard en inrichting”? Bijvoorbeeld de aanleg van openbare voorzieningen zoals telefoon en riolering, of het plaatsen van een hekwerk om het gebouw. Bij de beoordeling van de bestemming van de constructie moet verder ook nog worden gelet op de bedoeling van de bouwer, voor zover deze naar buiten kenbaar is.