Casus

Eiser heeft bij gedaagde op 25 april 2002 een nieuwe brommobiel gekocht voor een bedrag van € 12.375,-. Dit voertuig heeft vanaf de dag van de aankoop gebreken gehad. Gedaagde heeft enkele gebreken hersteld, maar die zijn niet effectief geweest. Verder zijn er nieuwe gebreken opgekomen. Eiser heeft gedaagde gesommeerd tot deugdelijk en duurzaam herstel, bij gebreke waarvan eiser de koop ovk wenste te ontbinden. Van dat recht heeft hij gebruik gemaakt omdat gedaagde op zijn sommatie niet heeft gereageerd. Op 18 januari 2004 is de brommobiel volledig in onbruik geraakt. Eiser vordert onder andere teruggave van de koopprijs, rente en veroordeling van de kosten van dit geding voor gedaagde. Gedaagde verweert zich op grond van de garantiebepalingen. Die garantie houdt in: 12 maanden garantie, alleen voor de onderdelen, niet voor arbeidsloon. Voor de motor, remmen, schakelbak ed. gelden de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik, reparatie door derden, het niet laten uitvoeren van de in het onderhoudsschema voorgeschreven onderhoudsbeurten. Volgens gedaagde is hier echter wel sprake van, dus garantie vervalt. Bovendien kan de dealer eiser geen garantie geven, dat behoort de importeur te doen. Ten slotte is de garantie termijn al een jaar verlopen.

Essentie

– Het gaat hier om een consumentenkoop; het gekochte product moet de consument de kwaliteit en de prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs van zijn aankoop mag verwachten.

– Van belang is ook dat het gekochte moet voldoen aan de mededelingen die de verkoper of de producent of de vertegenwoordiger van de producent (bijv. de importeur) over de kenmerken van het product doet.

– De consument mag de verkoper van het product aanspreken en de verkoper is in dit geval gedaagde. Voor rekening van de verkoper komen ook de tekortkomingen van een product dat de verkoper niet zelf heeft geproduceerd. (Oerlemans Agro/Driessen) Voor deze zaak houdt dat in dat gedaagde tegenover eiser heeft in te staan voor de kwaliteit van de door haar verkochte brommobiel.

– Expertisebureau heeft het voertuig onderzocht en de inspecteur concludeert dat de vastgestelde mankementen zich niet mogen voordoen gezien de leeftijd van het voertuig. Gelet op deze feitelijke vaststellingen is de rechter van oordeel dat de afgeleverde brommobiel niet beantwoordt aan de koop ovk en niet de eigenschappen heeft die eiser mocht verwachten (non conformiteit).

– Bij een bedrag van € 12.375,- mag men waar voor zijn geld verwachten.

– Voorgaande houdt in dat eiser de ovk mocht ontbinden. Van klachten bleek al binnen de garantietermijn en op verzoek tot herstel van de gebreken heeft gedaagde niet gereageerd.

– Gedaagde beroept zich ten onrechte op de garantiebepalingen. Het begrip garantie heeft in de praktijk geen vast omlijnde betekenis. Daarnaast wordt aan het begrip garantie regelmatig een aansprakelijkheidsbeperking van de verkoper gekoppeld. Het zijn deze aansprakelijkheidsbeperkingen die gedaagde hanteert, maar deze mogen haar niet baten. Het leveren van een ondeugdelijk product dat niet voldoet aan de eraan te stellen eisen is WP en daar kunnen aansprakelijkheid beperkende garantiebepalingen niets aan afdoen.

– Desondanks kan het reeds 2 jarige gebruik van de brommobiel door eiser niet als gratis worden verkregen, daarom wordt er in redelijkheid een bedrag van de koopprijs gehaald.

– Veroordeling van gedaagde van € 10.375,- aan eiser;
– Veroordeling gedaagde in de kosten van dit geding;
– Uitvoerbaar bij voorraad.