Casus

In casu duurt de procedure inmiddels 17 jaar en 6 maanden en is nog steeds aanhangig.

Rechtsvraag

Is er in casu sprake van strijd met art. 6 EVRM?

Essentie

Het EHRM bepaalt dat hier sprake is van strijd met art. 6 lid 1 EVRM de redelijke termijn. Het Hof heeft de redelijke termijn beoordeeld aan de volgende criteria:
1. De complexiteit van de zaak.
2. Het gedrag van de klager.
3. Het gedrag van de competente (gerechtelijke) autoriteiten.
4. De belangen die voor de klager op het spel staan.

In casu oordeelt het Hof dat de rechtszaak tweemaal een geruime periode heeft stilgelegen en dat dit onvoldoende is om te rechtvaardigen dat de duur van het proces onredelijk lang was. Het Hof was tevens van oordeel dat de totale duur van het proces onredelijk was voor een executiegeschil, dat vanwege de specifieke aard van een dergelijk proces met de nodige voortvarendheid moet worden betracht.