Essentie

Het Hof bepaalt hier dat het uitgangspunt moet zijn dat niet-tijdige inschrijving van de dagvaarding ten rolle leidt tot niet-ontvankelijkheid van de procespartij in het door haar ingestelde rechtsmiddel waarop de dagvaarding betrekking heeft. Indien wordt verzuimd de dagvaarding in te schrijven, kan zulks worden hersteld door veertien dagen na de aangezegde rechtsdag een herstelexploot uitbrengen, dat wordt ingeschreven. Dit laatste is niet gebeurd.

Volgens het hof staat het de partij die de dagvaarding heeft doen uitbrengen niet vrij deze de rechtsdag voor het verschijnen ervan te wijzigen, tenzij de dagvaarding lijdt aan een gebrek dat met nietigheid wordt bedreigd en zich leent voor herstel, art. 92 (oud) Rv. Dit doet zich echter in casu niet voor.

Nu beide situaties zich niet voordoen wordt de appellant niet-ontvankelijk verklaard in het door hem ingestelde beroep.