Casus

Staalbouw heeft binnen de appeltermijn een dagvaarding van EZH gekregen waarin men stelt in beroep te gaan tegen het vonnis. Echter treedt er een vergissing op bij de betekening van het exploot door de procureur. Deze vergissing komt aan het licht na afloop van de appeltermijn. EZH heeft een dag voor de dienende dag een herstelexploot uitgebracht. Staalbouw stelt dat het hoger beroep niet binnen de appeltermijn is ingesteld.

Rechtsvraag

In cassatie is de vraag aan de orde of EZH binnen de appeltermijn hoger beroep heeft ingesteld.

Essentie

De HR bepaald in dit arrest dat het uitgebrachte exploot kon worden herstelt. Dit strookt met de deformaliseringstrend van de HR en de Wet van 30 mei Stb. 304. Blijkens de geschiedenis van de wet kan een herstelexploot uitgebracht worden na het verstrijken van de appeltermijn, maar ook voldoende is dat het wordt uitgebracht op de dienende dag.