Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat haar datingsite een bron van inkomen vormt. Mevrouw B is full-time in loondienst en is in 2007 gestart met het opzetten van een datingsite, welke medio 2008 online is gegaan. Zij beschikte over diverse domeinnamen. In haar IB-aangifte 2007 gaf zij een verlies aan van € 9.883,00. De inspecteur accepteerde dit verlies niet. Hij stelt dat geen sprake is van een bron van inkomen.

In geschil is of de activiteiten met betrekking tot de datingsite voor B een bron van inkomen vormen.

Net als de rechtbank oordeelt het hof dat geen sprake is van een bron van inkomen.

Het moment waarop getoetst moet worden of met activiteiten redelijkerwijs voordeel kan worden behaald, ligt op het moment dat de activiteiten aanvangen. De bewijslast rust op B. Weliswaar is een internet datingsite op zichzelf beschouwd een activiteit waarmee in het economisch verkeer voordeel kan worden behaald, maar dat is niet voldoende. B moet aannemelijk maken dat haar datingsite naar redelijke verwachting tot gewin zou kunnen leiden. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft geen feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan in 2007 een redelijke voordeelverwachting aanwezig zou zijn te achten. Dat zonder de economische crisis (wel) positieve resultaten uit de datingsite zouden zijn behaald is evenmin aannemelijk gemaakt.

Inhoud uitspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch:

Belanghebbende is in 2007 gestart met het opzetten van een datingsite, welke medio 2008 online is gegaan.
Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van een bron van inkomen. Het moment waarop getoetst moet worden of met activiteiten redelijkerwijs voordeel kan worden behaald, ligt op het moment dat de activiteiten aanvangen. Weliswaar is een internet datingsite op zichzelf beschouwd een activiteit waarmee in het economisch verkeer voordeel kan worden behaald, maar belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar datingsite naar redelijke verwachting tot gewin zou kunnen leiden.

Uitspraak

tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda (hierna: de Rechtbank) van 27 maart 2014, nummer AWB 13/115, in het geding tussen belanghebbende en Belastingdienst kantoor/Breda

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1. Aan belanghebbende is voor het jaar 2007 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 38.591, alsmede is bij gelijktijdig gegeven beschikkingen een verzuimboete van € 22 en een bedrag aan heffingsrente van € 532 vastgesteld.

Deze aanslag en deze beschikkingen zijn, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraken van de Inspecteur gehandhaafd

1.2. Belanghebbende is van deze uitspraken in beroep gekomen bij de Rechtbank. Ter zake van dit beroep heeft de griffier van de Rechtbank van belanghebbende een griffierecht geheven van € 42. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.3. Tegen deze uitspraak heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld bij het Hof. Ter zake van dit beroep heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 118. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.4. Vóór aanvang van de zitting heeft belanghebbende het in 4.1 nader te noemen stuk ingediend, welk stuk met toestemming van de Inspecteur aangemerkt wordt als pleitnota en geacht wordt ter zitting te zijn voorgedragen. Dit stuk is in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

1.5. De zitting heeft plaatsgehad op 23 juli 2015 te ’s-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord, namens de Inspecteur, de heren [A] en [B] . Belanghebbende is, hoewel regelmatig opgeroepen, niet verschenen.

1.6. Het Hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

1.7. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat in afschrift aan partijen is verzonden.

2 Feiten

De Rechtbank heeft de volgende, in hoger beroep niet bestreden, feiten vastgesteld, welke feiten het Hof als vaststaand overneemt:

2.1. Belanghebbende is fulltime in loondienst werkzaam bij [C] . Daarnaast is zij in 2005 onder de naam “ [D] ” gestart met activiteiten op het gebied van tarotlezingen. Bij uitspraak van 12 mei 2010 heeft het Gerechtshof
’s-Hertogenbosch geoordeeld dat deze activiteiten voor belanghebbende geen bron van inkomen vormen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen deze uitspraak niet-ontvankelijk verklaard in verband met het niet betalen van griffierecht.

2.2. Belanghebbende is in 2007 gestart met het opzetten van een datingsite. Belanghebbende beschikt over verschillende domeinnamen zoals www. [E] .nl. en www. [F] .nl. De datingsite is medio 2008 online gegaan.

2.3. Belanghebbende heeft over het jaar 2007 aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (verder: IB/PVV) gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 28.708. Ze heeft daarbij een verlies van € 9.883 als resultaat uit [E] opgevoerd. Bij de aanslagregeling is dit verlies niet geaccepteerd. Het belastbaar inkomen uit werk en woning is vastgesteld op € 38.591.

In aanvulling op de door de Rechtbank vastgestelde feiten stelt het Hof op grond van de stukken van het geding de volgende feiten en omstandigheden vast:

2.4. Op 22 februari 2010 is een onderzoek gestart naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting over de tijdvakken 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 ( [nummer] B01) en 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 ( [nummer] B02). In het op 6 februari 2012 uitgebrachte rapport is onder bedrijfsactiviteiten het volgende vermeld:

‘Mevrouw [belanghebbende] is fulltime in loondienst bij [C] . Daarnaast is zij in 2005 onder de naam [D] ” gestart met activiteiten op het gebied van tarotlezingen. In november 2005 is de website on-line gegaan. In 2007 is mevrouw [belanghebbende] gestart met het opzetten van een datingsite. Hiervoor beschikt zij over verschillende domeinnamen waaronder www. [E] .nI en www. [F] .nl. De datingsite is medio 2008 on-line gegaan. De datingsite is onderverdeeld in diverse rubrieken. De leden worden na 21 dagen ingeschreven te zijn geweest automatisch doorgezet naar de betaalsite. Voor de inschrijving moet dan € 5 per maand betaald worden. Als geen betaling volgt wordt de inschrijving van actief gewijzigd in passief. Dit betekent dat de leden hun email wel kunnen blijven lezen, maar dat zij er niet meer op kunnen reageren. Er zijn nog geen betalingen ontvangen. Daarom is tot nu toe geen omzet gegenereerd met de datingsite. Mevrouw [belanghebbende] is zich aan het beraden hoe zij de leden ertoe kan bewegen om tot betaling over te gaan.

Tijdens het onderzoek was de belastingplichtige bezig met het ontwerpen van een website voor zelfhulp bij psychische klachten. Tijdens het onderzoek waren bij de onderneming geen werknemers in dienst.’

2.5. Na herhaaldelijk verzoek van de Inspecteur heeft belanghebbende kopieën van grootboekrekeningen van de boekhouding over het jaar 2007 aan hem overgelegd. Uit de winst- en verliesrekening blijkt een negatief resultaat van € 5.930. De omzet verkoop bedraagt € 667, met als omschrijving “Klanten [D] ”.

2.6. In haar aan de Inspecteur gerichte brief van 19 juli 2013 schrijft belanghebbende onder meer:

(…) Zoals u weet ben ik een dating site begonnen in 2008. Helaas is toen ook een wereldwijde crisis begonnen die nogal zijn sporen heeft nagelaten, zowel zakelijk als privé.

De potentiële klanten gingen tijdens deze crisis op zoek naar netwerken die al heel groot en bekend waren.
Het kost mij dan ook veel moeite om betalende klanten te vinden. Klanten die gratis mogen netwerken zijn minder moeilijk te vinden.
Ook is in de laatste paar jaren de manier om klanten te vinden en te zoeken dramatisch veranderd.
Al met al kost het meer tijd om een netwerk te hebben en te houden met een groot aantal betalende klanten.
Gelukkig heb ik het afgelopen jaar wat cursussen ontdekt die mij helpen met de nieuwe manieren om klanten te vinden. Ik ben hier dan ook volop mee bezig. Op dit moment start ik dan ook met een nieuwe manier die mij betalende klanten moeten opleveren. Deze nieuwe manier zou vanaf oktober resultaten moeten gaan geven.(…)

3 Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen:

I. Vormen de activiteiten met betrekking tot [E] voor belanghebbende een bron van inkomen?

II. Heeft de Inspecteur het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat sprake is van winst uit een onderneming en dat belanghebbende de door haar gemaakte kosten af mag trekken?

Belanghebbende is van mening dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord. De Inspecteur is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.

3.2. Partijen doen hun standpunten in hoger beroep steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, van al welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt.

Tijdens het onderzoek ter zitting zijn geen argumenten toegevoegd.

3.3. Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank, gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak van de Inspecteur en vermindering van de aanslag tot een berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 28.709. De Inspecteur concludeert primair en subsidiair tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank en meer subsidiair tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de aanslag tot een naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 31.992.

4. Gronden

Vooraf

4.1. Bij brief van 20 februari 2015 is belanghebbende meegedeeld dat het Hof voornemens is haar hoger beroep op 23 juli 2015 te behandelen en dat zij, als zij op die dag verhinderd was, binnen twee weken schriftelijk kon vragen om een andere zittingsdatum. Zij heeft niet laten weten dat zij verhinderd was.

4.2. Bij aangetekend verzonden uitnodiging van 28 mei 2015 is belanghebbende meegedeeld dat het Hof het hoger beroep op 23 juli 2015 zal behandelen.

4.3. Naar aanleiding van de uitnodiging heeft belanghebbende langs elektronische weg verzocht om uitstel, omdat zij nog niet genoeg juridisch advies heeft gekregen, nog niet alles rond heeft en haar zaak niet goed kan voorbereiden. Dit 9 juli 2015 gedateerde verzoek heeft zij op 9 juli 2015 bij de Centrale Raad van Beroep ingediend. De griffier van de Centrale Raad van Beroep heeft het verzoek ter verdere behandeling doorgestuurd naar de Rechtbank, waar het op 14 juli 2015 ter griffie is ingekomen. Vervolgens is het doorgestuurd naar het Hof waar het op 15 juli 2015 ter griffie is ingekomen.

4.4. Bij brief van 16 juli 2015 heeft de griffier van het Hof belanghebbende meegedeeld, dat geen uitstel wordt verleend.

4.5. Bij faxbericht van 21 juli 2015, op diezelfde dag bij de griffie van het Hof ingekomen, heeft belanghebbende meegedeeld dat zij “gewoon meer tijd nodig (heeft) om alles uit te zoeken en zo voor te bereiden dat ik een goede kans maak om de rechter te overtuigen van mijn gelijk” en nogmaals verzocht om uitstel.

4.6. De griffier van het Hof heeft belanghebbende op 22 juli 2015 telefonisch meegedeeld dat geen uitstel wordt verleend, omdat hetgeen zij heeft aangevoerd niet rechtvaardigt dat alsnog uitstel wordt verleend.

4.7. Op 23 juli 2015, voor aanvang van de zitting, is een faxbericht van belanghebbende ter griffie ingekomen. Dit stuk begint zij met de constatering dat zij helaas geen uitstel heeft gekregen en dat het voor haar dan ook geen zin heeft langs te komen aangezien haar stukken niet op orde zijn om te vervolgen met een nadere uiteenzetting van haar standpunt. Het Hof is van oordeel dat dit stuk geen reden vormde om de zitting alsnog uit te stellen, noch om het onderzoek ter zitting te heropenen op de grond dat het onvolledig zou zijn geweest.

Ten aanzien van het geschil

4.8. De Rechtbank heeft overwogen:

‘2.5. De rechtbank stelt voorop dat sprake is van een bron van inkomen wanneer belanghebbende met de door haar ontplooide activiteiten deelneemt aan het economische verkeer, zij daarmee het oogmerk heeft voordeel te behalen en dat dit voordeel redelijkerwijs te verwachten is. De bewijslast rust daartoe op belanghebbende.

2.6. Tot de gedingstukken behoren de grootboekrekeningen van de boekhouding over het jaar 2007. Uit de winst- en verliesrekening blijkt een negatief resultaat van € 5.930. De omzet verkoop bedraagt € 667, met als omschrijving “Klanten [D] ”. Zoals in 2.1 is overwogen heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch met betrekking tot de activiteiten inzake “ [D] ” geoordeeld dat voor het jaar 2005 geen sprake is van een bron van inkomen. De rechtbank ziet met hetgeen belanghebbende in het geding heeft gebracht geen aanleiding voor een andersluidend oordeel voor het onderhavige jaar.

2.7. Ook met betrekking tot de activiteiten op het gebied van de datingsite is de rechtbank van oordeel dat belanghebbende tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze activiteiten in 2007 een bron van inkomen vormen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat belanghebbende in ieder geval tot halverwege 2013 geen inkomsten uit deze activiteiten heeft gegenereerd. Er zijn slechts kosten gemaakt. Niet gezegd kan dan worden dat redelijkerwijs was en is te verwachten dat belanghebbende met de activiteiten op het gebied van de datingsite voordeel kan behalen. De rechtbank merkt daarbij op dat belanghebbende dat zelf ook heeft erkend gelet op haar brief van 19 juli 2013, waarin zij onder meer schrijft dat het haar gelet op de economische crisis veel moeite kost om betalende klanten te vinden, dat het al met al steeds meer tijd kost om een netwerk te hebben en te houden met een groot aantal betalende klanten en dat zij het afgelopen jaar wat cursussen heeft ontdekt die haar helpen met nieuwe manieren om klanten te vinden.

2.8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een bron van inkomen. De vraag of belanghebbende het door haar opgevoerde verlies volledig heeft onderbouwd, behoeft dat geen beantwoording meer. De aanslag is op het juiste bedrag vastgesteld.

2.9. Het beroep tegen de aanslag IB/PVV wordt geacht mede betrekking te hebben op de beschikking heffingsrente. Belanghebbende heeft tegen deze beschikking geen zelfstandige grieven aangevoerd. Het is de rechtbank overigens ook niet gebleken dat de bepalingen met betrekking tot de heffingsrente onjuist zijn toegepast.’

4.9. Het Hof onderschrijft de overwegingen van de Rechtbank en maakt deze tot de zijne. Het Hof overweegt dat het moment waarop getoetst moet worden of met activiteiten redelijkerwijs voordeel kan worden behaald, ligt op het moment dat de activiteiten aanvangen. De bewijslast rust op de belanghebbende. Weliswaar is een internet datingsite op zichzelf beschouwd een activiteit waarmee in het economisch verkeer voordeel kan worden behaald, maar dat is niet voldoende. Belanghebbende moet aannemelijk maken dat haar datingsite naar redelijke verwachting tot gewin zou kunnen leiden. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft geen feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan in 2007 een redelijke voordeelverwachting aanwezig zou zijn te achten. Hetgeen belanghebbende in hoger beroep heeft aangevoerd brengt het Hof niet tot een ander oordeel. Dat zonder de economische crisis (wel) positieve resultaten uit de datingsite zouden zijn behaald is evenmin aannemelijk gemaakt.

4.10. Belanghebbende voert in hoger beroep voorts aan dat de Inspecteur tijdens het onderzoek ter zitting van de Rechtbank heeft toegezegd dat de kosten die zij heeft opgevoerd in 2007 mee zou laten wegen in de aangifte van 2008 en dat hij deze kosten niet terug kan vorderen zonder dat hij naar 2008 heeft gekeken.

4.11. Het Hof begrijpt belanghebbende aldus dat zij zich op het standpunt stelt dat zij aan deze door haar gestelde maar door de Inspecteur betwiste toezegging het in rechte te beschermen vertrouwen mag ontlenen dat de door haar over 2007 opgevoerde kosten in aftrek worden toegelaten.

4.12. Dienaangaande overweegt het Hof dat belanghebbende tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze toezegging is gedaan. Reeds daarom kan belanghebbendes grief niet tot het door haar gewenste resultaat leiden.

Slotsom

4.13. De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is en dat de uitspraak van de Rechtbank dient te worden bevestigd.

Ten aanzien van het griffierecht

4.14. Het Hof is van oordeel dat er geen redenen aanwezig zijn om te gelasten dat de Inspecteur aan belanghebbende het door haar betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Ten aanzien van de proceskosten

4.15. Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

5 Beslissing

Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond, en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Aldus gedaan op 8 oktober 2015 door W.E.M. van Nispen tot Sevenaer, voorzitter, P.A.M. Pijnenburg en A.C.J. Viersen, in tegenwoordigheid van Th.A.J. Kock, griffier.

Bronvermelding: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, oktober 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:4041

Hilger Administratie is uw partner in Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wat er verandert vanaf 1 januari 2020

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen van 1 juli 2019

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen De Belastingdienst heeft een nieuwe en actuele pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ uitgebracht In deze uitgave zijn de wijzigingen tot 1 juli 2019 verwerkt. Het betreft [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Nieuwe btw-regeling vouchers

  Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vouchers. Het betreft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Die richtlijn heeft tot doel de behandeling van vouchers in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 2

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar. Restant persoonsgebonden aftrek [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 1

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)Eigen woning [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Persoonsgebonden aftrek

  Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat bij de persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hoe bereken je de MKB winstvrijstelling en geldt deze ook voor u

  Op 1 januari 2007 is de Mkb-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Niet meer dan 500 km privé maar toch bijtelling auto

  Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingplan 2019 dit moet u weten

  Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste (fiscale) wetswijzingen per belastingmiddel eruit. Inkomstenbelasting Schijven box 1: [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Incassoprocedure bij de rechtbank

  Betaal bij terechte incasso zo snel mogelijk Als u van ons kantoor een aanmaning of sommatie ontvangt waarin gemeld wordt dat op korte termijn een incassoprocedure wordt gestart, vraag uzelf [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen? Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste stappen om je voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GPDR op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen lees hier 10 aandachtspunten

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen, wat hebben we nodig zodat wij voor je aan de slag kunnen? Lees hier de 10 belangrijkste aandachtspunten. 1. Onderlinge verdeling [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Parkeren en dan treintje rijden om gratis naar buiten te glippen wordt zo wel heel erg duur

  Denk je dat er midden in de nacht toch niemand kijkt bij het naar buiten rijden uit de parkeergarage dus je waagt de gok, je rijdt vlak achter je voorganger. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

  Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Waar moet een goede rittenadministratie aan voldoen

  Wanneer je de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Lees hier meer over hoe je precies een sluitende rittenadministratie moet bijhouden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Teruggave door oninbare vordering

  Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

  In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen

  In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe Handboek Ondernemen voor startende en kleine ondernemers

  De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2017’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

  De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

  In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven. Voor de in te dienen vordering geldt echter geen minimum bedrag. Meerdere kleine facturen samen zijn immers ook een behoorlijke schadepost.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

  De Hoge Raad heeft vandaag, op 21 april, uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Onrechtmatige daad en schending van het auteursrecht

  Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Pakket Belastingplan 2017: Doorgaan op de ingeslagen weg

  Inkomstenbelasting Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de 1e schijf blijft gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zelfstandige

  Zelfstandigen mogen de huur van hun woonhuis blijven opvoeren als aftrekpost. Staatssecretaris Wiebes ziet in een uitspraak van de Hoge Raad geen aanleiding om de wet aan te passen. De Hoge Raad oordeelde dat een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Ik wilde slagen voor het CBR-examen

  Verslag van een rechtszitting; Op de rol: 'Ik wilde slagen voor het CBR-examen' De schrijver dezes zakte eind jaren 80 4 keer voor zijn theorie-examen. Wij zaten in een klas en keken naar een scherm. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Dienstbetrekking eindigt niet door huwelijk werkgever – werknemer

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verklaart dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen een echtgenote en de onderneming/haar man, en dus van een arbeidsovereenkomst. Een vrouw is vanaf 29 mei 2000 werkzaam als [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar

  Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI). Door deze nieuwe zoekmachine wordt rechtspraak over de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1995, NJ 1996, 471 Mr Mulder qq CLBN

  Casus Connection Technology BV (hierna: 'Connection') heeft zich in het kader van kredietverlening door Credit Lyonnais Bank Nederland (hierna: 'CLBN') onder meer verplicht haar bestaande en toekomstige vorderingen op derden aan de Bank te verpanden. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-05-1992, NJ 1992, 526 Bosselaar Interniber

  Casus Fw art. 42 (nieuw en oud), 43 (oud) Faillissementspauliana. Benadeling schuldeisers. Vermogen gefailleerde per saldo niet verminderd. Verweerster in cassatie Interniber handelt in caravans; op 12 nov. 1984 heeft zij Montana Caravan BV opgericht [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

  Rechtsvraag Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel - [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-08-2005, RvdW 2005, 92 Groenemeijer Payroll

  Essentie In de lagere rechtspraak en in de literatuur is de laatste jaren veelvuldig gedebatteerd over de vraag in hoeverre een schuldeiser door de schuldenaar gedwongen kan worden medewerking te verlenen aan een buitengerechtelijke schuldeisersakkoord. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-04-2005, RvdW 2005, 62 Reuser qq Postbank

  Casus Gelegde beslagen vervallen indien de beslagene failleert, zo bepaalt artikel 33 Faillissementswet. Toch betekent dat niet dat daarmee alle rechtsgevolgen van de beslaglegging worden tenietgedaan. In deze zaak was ten laste van een rekeninghouder [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 31-03-1989, NJ 1990, 1 Vis qq NMB

  Casus Een girale betaling wordt voltooid door de bijschrijving op de rekening van de schuldeiser. In dit arrest ging het om een girale betaling door de schuldenaar verricht vóór de dag van de faillietverklaring en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-04-1994, NJ 1994,624 taxusstruik

  Casus Broen en Hulsbosch zijn buren. De tuin van Broen grenst aan één zijde aan een weiland van Hulsbosch. Dit weiland is omheind: de omheining is voorzien van een afrastering van gaas. In de tuin [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-01-1991, NJ 1991, 608 Van Dale Romme

  Casus Romme die als hobby beoefent het oplossen van onder meer kruiswoordpuzzels en cryptogrammen en het maken van anagrammen, heeft al deze trefwoorden (tezamen met naar zijn zeggen nog enige duizenden woorden die hij van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-05-2000, NJ 2001, 300 Jansen Jansen (verhuizing)

  Casus In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan: (i) Op 10 mei 1994 heeft Wendy haar zuster Monique op haar verzoek geholpen met het inrichten van haar nieuwe woning. (ii) Deze woning is gelegen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-01-1964, NJ 1965, 16 Tante Bertha

  Casus Tante Bertha had in 1949 een huis met erf verkocht aan een neef met bepaling dat betaling en transport zouden plaats vinden vóór of op 1 januari 1970, terwijl de koper bij eerder overlijden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-02-2002, NJ 2002, 240 Kindertaxi

  Casus Op 9 april 1992 komt de vijfjarige dochter van verweerster bij een verkeersongeval om het leven. Zij reed op haar fietsje op het woonerf en werd daarbij aangereden door een achteruit rijdende taxibus. Deze [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-04-1987, NJ 1988, 275 L & L Drenth

  Casus In dit arrest ging het om een vordering tot vergoeding van letselschade (van Drenth) die het gevolg was van een verkeersfout van een automobilist die bij L & L tegen aansprakelijkheid was verzekerd. In [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 10-02-1978, NJ 1979, 338 De nieuwe Matex

  Casus Murochem B.V., handelaar in olieproducten, heeft een kredietovereenkomst met de First National City Bank. Tot zekerheid voor het te verstrekken krediet draagt Murochem aan de bank in fiduciaire eigendom over haar volledige voorraad vloeistoffen. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-04-1976, NJ 1976, 450 Modehuis Nolly

  Casus De man en de vrouw zijn op 9 november 1948 buiten elke gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De vrouw heeft ingevolge de huwelijkse voorwaarden het beheer over haar roerende en onroerende zaken en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 08-06-1973, NJ 1974, 346 Nationaal Grondbezit Kamphuis

  Casus Nationaal grondbezit - de aanbesteder - heeft een werk in Malden aanbesteed aan Kerstens - de aannemer. Kamphuis - de leverancier - heeft bouwmaterialen, stenen en klinkers verkocht aan de aannemer en heeft ze [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-01-1968, AA 1968, 144 Teixeira de Mattos

  Casus Mulder en Peijnenburg hadden certificaten Nillmij aan Teixeira in open bewaargeving gegeven, te weten Mulder 1 certificaat en Peijnenburg 3 certificaten. Volgens de tot 1 januari 1966 op de rechtsverhouding tussen pp. toepasselijke Algemene [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-05-1995, NJ 1996, 119 Keereweer qq Sogelease

  Casus 'Sale and leaseback' houdt in dat de lessee de betreffende goederen overdraagt aan de leasemaatschappij, die de goederen vervolgens 'terugleast' aan de lessee. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW verbiedt overdracht tot [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-12-1937, NJ 1938, 353 Lentse schutting

  Casus Er bestaat een ruzie tussen twee buren, waarop een van de twee een schutting van 2 meter hoog op de erfafscheiding plaatst, De andere buurvrouw is het hier absoluut niet mee eens en stapt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-04-1937, NJ 1937, 639 Berg en Dalse watertoren II

  Essentie Deze uitspraak van de Hoge Raad borduurt voort op een eerdere uitspraak in deze zaak! De zaak werd vervolgens terugverwezen naar het hof. Het hof oordeelde echter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-03-1936, NJ 1936, 415 Berg en Dalse watertoren I

  Casus Dit arrest van de Hoge Raad vloeit voort uit een burenruzie tussen de heren Van Stolk en Van der Goes. Van Stolk had een uitweg naar de Holleweg via een voetpad, dat ze beiden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-03-1976, NJ 1973, 74 Stikke Trui

  Casus De vereniging tot behoud van natuurmonumenten was voornemens, een haar toebehorende zandafgraving ter beschikking te stellen als stortplaats voor huis- en containervuil, afkomstig van de Agglomerratie Arnhem. Twee leden van de vereniging, die nabij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 30-01-1914, Krul

  Rechtsvraag Komt de eigenaar van een goed een vordering wegens onrechtmatig handelen toe, wanneer een ander door zijn gedragingen weliswaar de eigenaar niet in diens eigendom materiële schade toebrengt, maar hem wel het genot van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 21-02-1997, NJ 1999, 145 Wrongful Birth

  Casus In deze zaak vorderen de ouders een schadevergoeding omdat ze menen dat het kind ten onrecht is geboren omdat de vrouw gesteriliseerd was door de eileider door middel van een ringetje af te knellen. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-10-1999, NJ 2000, 159 Koolhaas Rockwool

  Essentie Productaansprakelijkheid: art. 1401 (oud) BW en art. 6:162 BW: zorgvuldig fabrikant; halfproducten en eindproducten; onderzoekplicht; informatieplicht. Het in het verkeer brengen van een product dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-10-1999, NJ 2000, 207 Geurtzen Kampstaal

  Casus Kampstaal (onderaannemer) beroept zich tegenover Geurtzen (aannemer) op de exoneratie van art. 13 der Metaalunievoorwaarden. Op de in april 1993 door Kampstaal uitgebrachte offerte staat vermeld dat op al haar overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-09-1997, NJ 1998, 6 Assoud Nationale Sporttotalisator

  Essentie Voorop moet worden gesteld dat de in de derde afdeling van de vijfde titel van Boek 6 BW neergelegde regeling betreffende algemene voorwaarden ertoe strekt de rechterlijke controle op de inhoud van zodanige voorwaarden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-06-2002, NJ 2003, 112 Bramer Hofman Beheer

  Casus Algemene voorwaarden; samenloop regeling inzake onredelijk bezwarend beding met die inzake beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Essentie Dat de rechtsgevolgen van de bepaling van art. 6:233 sub a BW inzake onredelijk bezwarende bedingen en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-04-1970, NJ 1971, 89 Grensoverschrijdende garage

  Casus Kuipers had op zijn perceel een garage gebouwd die, naar later bleek, over de gehele diepte van ongeveer zes meter de grens met het naastgelegen perceel van De Jongh met circa 70 centimeter overschreed. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-06-1996, NJ 1997, 481 De Ruiterij MBO

  Essentie Het Ruiterij-arrest geeft nadere invulling aan de geciteerde zinsnede van Valburg/Plas. De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.6, 2e al.) dat gerechtvaardigd vertrouwen van een belanghebbende partij in de totstandkoming van een overeenkomst "niet onder [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 06-05-1926, NJ 1926, 721 Vas Dias Salters

  Essentie Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging. De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon bindt de pseudo-vertegenwoordigde slechts als de schijn van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-03-1905, W8191 Blaauboer Berlips

  Casus De gebroeders Berlips hadden bij openbare veiling op 8 augustus 1881 een aantal bouwpercelen verkocht, waarop vervolgens woningen werden gebouwd. Bij de veilingakte hadden de gebroeders Berlips zich verplicht om op het terrein gelegen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-09-2002, NJ 2004, 171 Van der Wal Duinstra

  Casus Duinstra is eigenaar van een boot welke wordt gestolen, Duinstra doet aangifte. De boot wordt teruggevonden in de loods van Van der Wal. De boot is door de dief in bewaring gegeven bij Van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Vzr Rb Almelo 10-03-2004, LJN AO5654, 62691 KGZA 50 Brommobiel

  Casus Eiser heeft bij gedaagde op 25 april 2002 een nieuwe brommobiel gekocht voor een bedrag van € 12.375,-. Dit voertuig heeft vanaf de dag van de aankoop gebreken gehad. Gedaagde heeft enkele gebreken hersteld, [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-06-1970, NJ 1971, 203 Philippens Omsa

  Rechtsvraag Wanneer is men te goeder trouw ex art. 7:42 BW ten aanzien van het recht van reclame ex art. 7:39 BW? Essentie De enkele omstandigheid dat de derde-verkrijger (C) op de hoogte is van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 23-09-1994, NJ 1996, 461 Kas Associatie Drying

  Casus Drying, Soundy en Effectenkantoor zijn deelgenoten in het door Kas-Associatie aangehouden verzameldepot van effecten RCMA (voluit: NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam). Directeur van Effectenkantoor was P. van Loosbroek, aan wie door Drying en door [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-05-2005, RvdW 2005, 72 Baby XL Amstel Lease Maatschappij

  Casus In deze zaak hadden partijen een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot computerapparatuur. Hierin was een beding opgenomen op grond waarvan de verhuurder ingeval van surseance van betaling van de huurder het recht had de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 25-03-2005, RvdW 2005, 49 Gemeente Bedum Huizingh

  Casus Uit een benzinetank op het bij Huizingh in gebruik zijnde perceel stroomt een hoeveelheid benzine naar het naastgelegen aan De Vries toebehorende perceel. De Gemeente, gewaarschuwd door De Vries, saneert de bodem. Voor de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 11-03-2005, JOR 2005, 169 Idee 2 Project Furniture

  Casus In zijn arrest van 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag in hoeverre wetenschap van een handelsagent kan worden toegerekend aan de onderneming die door de agent wordt vertegenwoordigd. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-03-2005, RvdW 2005, 36 Esso Alberts en Bartol

  Casus P. Jager was eigenaar van een perceel waarop tot 1974 door Esso een benzinestation werd geëxploiteerd. Het perceel is vervolgens tweemaal verkocht. De eerste koper heeft na verkrijging van een bouwvergunning een woning op [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 11-03-2005, RvdW 2005, 39 Rabobank Stormpolder cs

  Casus Bij derdenbeslag wordt een vordering getroffen tot zekerheid waarvan een zakelijk zekerheidsrecht is verstrekt, in dit geval hypotheek. Rechtsvraag Kan de beslaglegger het hypotheekrecht uitoefenen? Essentie De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Bij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-11-1988, NJ 1988, 244 Shell Van Dooren

  Casus Shell laat aan een pomphouder een dwangsom opleggen bij overtreding van (o.a. veiligheids-) voorschriften. Zo vulde hij bijv. ongekeurde Butaanflessen met Propaan. Shell vreesde ook dat haar goede naam hierdoor in opspraak zou kunnen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-10-1987, NJ 1988, 850 Driessen Van Gelder

  Casus Van Gelder heeft bij Driessen zijn zending van juwelen voor f 100.000,- per zending verzekerd. Nu heeft Van Gelder de opdracht aan Driessen gegeven dit bedrag te verhogen tot f 200.000,- per zending. Driessen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-04-1985, NJ 1985, 867 Holland Korstanje

  Casus Dubbele verzekering. Art. 277 K niet van toepassing op aansprakelijkheidsverzekering. Korstanje is jegens een derde aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een aanrijding die Korstanje als door de eigenaar gemachtigd [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Ben. Gerechtshof 05-10-1982, NJ 1984, 72 Juicy Fruit

  Casus Wrigley stelt als rechthebbende op het merk ' Juicy Fruit' dat het bedrijf Benzon een merk ( 'Juicy') gebruikt dat overeenstemt met haar merk in de zin van art. 13 onder A eerste lid [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 06-11-1981, 1982, 567 Bloedprik

  Casus Grove onzorgvuldigheid Ten behoeve van een onderzoek naar eventuele bloedarmoede is op een dag bloed afgenomen van de 15-jarige Pascale. Na het bloed afnemen zit zij een tijdje op een stoel. Als ze dan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 07-12-1979, NJ 1980, 290 Slooppand

  Casus Dwaling Een eigenaar van een pand in Den Haag verklaart zich schriftelijk bereid om het pand aan de gemeente te verkopen. In deze akte wordt de gemeente het alleenrecht gegeven om het pand te [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

  Casus Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Rechtsvraag Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-12-1968, NJ 1969, 174 Cadex AEH

  Casus Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken. Het bedrijf AEH geeft aan Hessing de opdracht om de fabriekshal een schoonmaakbeurt te geven. Het bedrijf geeft daarbij aan dat Hessing maar zelf moet weten welk middel hij voor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 30-11-1945, NJ 1946, 62 De Visser Harms

  Casus Na het overlijden van dhr. Harms ontstaat onenigheid over de erfenis tussen zijn kinderen en mevrouw Harms III. Dhr. Harms had namelijk een levensverzekering voor zijn vrouw afgesloten en had bij zijn werkgever gebruik [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-04-1950, NJ 1951, 17 Röntgenstralen

  Casus Grove schuld bij wanprestatie en exoneratie. Een twintigjarig fabrieksmeisje had zich in 1930 bij haar ziekenfonds gemeld met de klacht van overtollige gezichtsbeharing en werd doorverwezen naar een röntgenoloog. De laatste had op een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 27-01-1948, NJ 1948, 197 Vroom & Dreesman

  Casus Een chef van de meubelafdeling van een V&D-filiaal had een ameublement verkocht voor een prijs die Fl 25,-- hoger lag dan volgens de toenmalige Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 geoorloofd was en wel om nadeel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 24-03-1995, NJ 1996, 158 Crediteurenbelangen Hollanders Rabobank

  Casus Hollanders Kuikenbroederij (B.V.) en Hollanders Pluimvee (B.V.) zijn op 29 mei 1985 beide in staat van faillissement verklaard. Hollanders Kuikenbroederij hield zich bezig met het uitbroeden van eieren, alwaar Hollanders Pluimvee en Hollanders Kuikenbroederij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-10-1994, NJ 1995, 447 Spaarbank Rivierenland Gispen

  Essentie De Hoge Raad oordeelt in dit arrest dat in het wettelijke stelsel met betrekking tot de overdracht van vorderingen op naam het vereiste ligt besloten dat de vordering ten tijde van de levering in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-06-1995, NJ 1996, 508 Ontvanger Rabobank IJmuiden

  Essentie De omstandigheid dat op het tijdstip van het opmaken van de akte het nog de vraag is of de vordering zal ontstaan, respectievelijk hoe groot deze vordering zal zijn, sluit voldoende bepaaldheid niet uit.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-06-1997, NJ 1998, 362 Wagemakers qq Rabobank Roosendaal

  Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-09-1997, NJ 1998, 689 Verhagen qq INB

  Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 15-11-1991, NJ 1993, 316 Depex Curatoren Bergel cs

  Casus Depex heeft aan Bergel verkocht en geleverd diverse installaties, waaronder een waterdistillatie-inrichting. Depex heeft hierover een eigendomsvoorbehoud gemaakt totdat Bergel het volledige bedrag heeft betaald. Bergel heeft dit erkend. Op 6 april 1988 is [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-11-1974, NJ 1975, 149 Broodbezorger

  Casus De Nederlandse standaard wordt gevormd door het Broodbezorger-arrest. Op 27 maart 1970 struikelde broodbezorger De Coninck met een grote bakkersmand aan de arm over een touwtje. Dit touwtje hing op enkele decimeters hoogte boven [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-10-2002, JOL 2002, C00-263 Ondergronds Reservoir

  Casus De familie Stok heeft een garagebedrijf, in verband met de exploitatie van dit bedrijf heeft Stok op eens anders erf, erf nr. 31,een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van erf nr. 38 tot het hebben [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-05-1987, NJ 1988, 852 Lease Plan Nederland IBM

  Casus Door IBM waren onder eigendomsvoorbehoud computers geleverd die door de verkrijger (Computer Hardware Corporation Holland) waren verhuurd en vervolgens longa manu aan een derde (LPN) waren geleverd. Rechtsvraag Is in casu sprake van bezitsverschaffing? [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 18-09-1987, NJ 1988, 983 Berg De Bary

  Essentie Ook een middellijk houder - iemand die zelf het bezit niet heeft terwijl iemand anders de zaak voor hem houdt - kan longa manu het bezit van de zaak verschaffen aan een derde door [...]